top of page

Договір публічної оферти

Ця Публічна оферта про надання пожертвувань у благодійних цілях (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник), які є відвідувачами офіційного сайту Асоціації «International Bureau of Legal Assistance» (надалі – «Асоціація») у мережі інтернет за посиланням https://www.iblegalassistance.com/ (надалі – «Сайт») та бажають здійснити благодійну пожертву у розумінні даної публічної оферти (надалі – Договір благодійної пожертви), разом за текстом Оферти іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

Текст Оферти є офіційною пропозицією Асоціації «International Bureau of Legal Assistance», укласти договір про благодійну пожертву (надалі – «Договір»), суть якого викладена нижче.

1. Визначення та поняття

1.1. Публічна оферта – чинна пропозиція Асоціації, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, адресована до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Асоціації через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Асоціації. 

1.3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником грошових коштів у власність Асоціації для досягнення статутних цілей.
 
2. Предмет договору

2.1. Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача від Благодійника до Асоціації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань для реалізації статутних цілей та діяльності Асоціації.

2.2. Обсяг та розмір благодійних пожертвувань Благодійник визначає самостійно на власний розсуд або за домовленістю сторін.

2.3. Виконання сторонами умов Оферти не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

2.4. Сторони підтверджують, що отримання прибутку (прямо чи опосередковано) Сторонами не є предметом Оферти.

2.5. Прийняття Благодійником цієї Публічної оферти здійснюється шляхом сплати Благодійної пожертви.

3. Акцепт Оферти

3.1. Акцепт Оферти (прийняття умов Оферти) означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений зі Статутом Асоціації, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Асоціації, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою та цілями публічного збору благодійних пожертв і з правом Асоціації використовувати Благодійну пожертву Благодійника на адміністративні витрати Асоціації, в будь якому необхідному розмірі.

3.2. Благодійник і Асоціація погоджуються, що з моменту Акцепту Оферти Договір благодійної пожертви вважається укладеним.

3.3. Сторони погоджуються, що недодержання Сторонами письмової форми Договору благодійної пожертви, не означає його недійсність.

4. Права та обов’язки Асоціації

4.1. Асоціація має право:

4.1.1. Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до умов Оферти та Договору благодійної пожертви.

4.1.2. Змінювати напрямки використання благодійної пожертви в межах Статутної діяльності Асоціації.
 
4.1.3. Використовувати частину Благодійного пожертви на адміністративні витрати Асоціації, без погодження з Благодійником, у необхідному розмірі.
 
4.2. Асоціація зобов’язана:

4.2.1. Створити умови необхідні Благодійнику для внесення Благодійної пожертви згідно умов Оферти.

4.2.2. Використовувати отримані благодійні пожертви для досягнення цілей, передбачених Статутом Асоціації.

4.2.3. Зберігати конфіденційну інформацію (в т.ч. персональні дані), отриману від Благодійника, не передавати її третім особам без згоди Благодійника, за винятком випадків, встановлених Офертою і чинним законодавством.

5. Права та обов’язки Благодійника.

5.1. Благодійник має право:

5.1.1. Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Асоціації у спосіб зазначений у Договорі.

5.1.2. Звернутися до Асоціації з метою отримання підтвердження зарахування та отримання Асоціацією благодійної пожертви.

5.2. Благодійник зобов’язаний:

5.2.1. Детально та уважно ознайомитися з усіма правилами та умовами Оферти й прийняти їх при здійсненні оплати благодійної пожертви, а також всіма додатковими правилами, що регулюють відносини Сторін відповідно до Оферти.

6. Місце та строки отримання благодійних пожертв

6.1. Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Асоціації, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Асоціації. 

6.2. Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Асоціації, якщо інший термін не буде визначений Асоціацією.

7. Порядок здійснення благодійної пожертви.

7.1. Асоціація забезпечує Благодійнику можливість сплати Благодійної пожертви електронним платежем на Сайті, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Асоціації. Благодійник на власний вибір обирає формат платежу: одноразовий або регулярний (з можливістю скасувати регулярні платежі в будь-який час). 

7.2. Платіж визнається вчиненим Благодійником у момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

7.3. Благодійна пожертва, сплачена Благодійником, не підлягає поверненню за жодних обставин.

8. Порядок використання благодійних пожертвувань:

8.1. Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями статутної діяльності Асоціації.
Асоціація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Асоціацією Благодійні пожертви не повертаються. Відповідальність сторін за порушення умов цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства.

8.2. Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням Благодійної пожертви. Методи контролю: Надсилання від Благодійника листів-запитів на адресу Асоціації з питаннями про використання коштів. Отримання відповідей на листи-запити від Асоціації, з зазначенням інформації про те, як кошти були використані.

9. Відповідальність Сторін

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цієї Оферти.

9.2. Асоціація не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб, внаслідок яких Асоціація не зміг виконати свої зобов’язання за Офертою.

10. Конфіденційність та захист персональних даних

10.1. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і дає згоду щодо збору та обробки персональних даних.

10.2. Асоціація здійснює збір і обробку персональних даних Благодійника в цілях виконання своїх зобов’язань відповідно до Оферти та відповідно до чинного законодавства.

10.3. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійної пожертви, підписки на новини Асоціації на Сайті, йому можуть направлятися звіти про результати публічних зборів та використання благодійних пожертв Асоціацією, листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру. 

10.4. Асоціація зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством.

10.5. Асоціація не несе відповідальності за розголошення персональних даних, що відбулися внаслідок незаконних дій третіх осіб або у випадку якщо таке розголошення відбулося за згодою Благодійника.

11. Строк дії Оферти. Порядок внесення змін та доповнень

11.1. Публічна оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту ліквідації Асоціації, якщо інший термін не буде визначений Асоціацією. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до Оферти. 

11.2. Асоціація має право змінювати умови Публічної оферти без згоди Благодійника. Асоціація залишає за собою право в односторонньому порядку змінити умови Оферти в будь-який час, без будь-яких обмежень, шляхом опублікування нової редакції Оферти на Сайті. 

11.3. Благодійник зобов’язаний самостійно відстежувати зміни умов Оферти шляхом ознайомлення з чинною новою (актуальною) редакцією на Сайті.

12. Порядок вирішення спорів

12.1. Спори та суперечки, що виникають при виконанні Договору благодійної пожертви укладеного на умовах Оферти, вирішуються шляхом переговорів у письмовому вигляді.

12.2. Претензія подається Стороні в письмовому вигляді шляхом направлення рекомендованого листа із повідомленням про вручення, у строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення зауважень, що є підставою для спору чи суперечки. Претензія розглядається протягом 10 (десяти) календарних днів, що обчислюються з дня вручення її Стороні, якій її адресовано.

12.3. У випадку неможливості Сторін досягти згоди під час переговорів у письмовій формі, спір що виник підлягає розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством.

12.4. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством.

13. Форс-мажор

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків за умовами Оферти, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили та їх наслідків, а саме: пожеж, епідемій, повенів, землетрусів чи інших стихійних лих, війни і військових дій, страйку (-ів), диверсії, аварії, масового безладдя і заворушень, карантинних обмежень, актів органів державної влади або управління, міжнародних санкцій і т.д., які безпосередньо впливають на виконання Договору і виникли після його укладення. При цьому строк виконання зобов’язань за таким Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.

13.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором у результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 15-ти днів письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх виникнення та наявності.

13.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності. Повідомлення Асоціації про настання форс-мажорних обставин можливе, поміж інших, шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

13.4. Підтвердженням наявності та тривалості форс-мажорних обставин є довідки, видані уповноваженими органами державної влади.

14. Інформація про Асоціацію:

Асоціація «International Bureau of Legal Assistance»
1220, Wien, Pilotengasse 118/12
тел. +436643483748
e-mail: ib.legalassistance@gmail.com
www.iblegalassistance.com

Редакція Оферти від «01» травня 2023 року
Опубліковано на Сайті від 01.05.2023
bottom of page